Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Tevella Oy
Pihkanokankatu 6
33900 Tampere
SUOMI
Puhelin: (03) 380 5300

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Merja Toivonen

3. Rekisterin nimi

Tevella Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisteröityjen ryhmä

Tevella Oy:n verkkokaupan asiakkaat.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitäminen, kehittäminen ja analysointi sekä markkinoinnin kohdentaminen eri asiakasryhmille.
 • Kerättyjä henkilötietoja voidaan asiakkaan luvalla käyttää markkinointitarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön, kuten Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja:

 • Perustiedot, kuten: nimi; sähköpostiosoitteet; puhelinnumerot; osoitteet; ammatti.
 • Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten: Tevellan palveluiden käyttämiseen liittyvät tunnistamistiedot; asiakkuuden alkamisajankohta sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
 • Tarjouksiin ja ostoihin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö ja muu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet sekä Tevellalta tehdyt ostot; ostopäivämäärä, ostetut tuotteet (ostettujen tuotteiden määrät ja hinnat sekä oston kokonaissumma)

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä.
 • Henkilötietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta, järjestöiltä ja yrityksiltä, julkisista rekistereistä sekä muista julkisista lähteistä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tevella voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa seuraavasti:

 • Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella;
 • Pakottavaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen nojalla.

Luovutukset EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle:

 • Tevella saattaa luovuttaa henkilötietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle tämän rekisteriselosteen mukaisten tarkoitusten toteuttamiseksi; ja
 • Tevella luovuttaa tai siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ainoastaan sellaisille yhteisöille, joiden osalta Tevella on varmistanut riittävän tietosuojan tason sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää Tevellan käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla ja nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja Tevellan lukuun.

Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaa henkilötietodirektiiviä (95/46/EY).

9. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus a) tarkastaa, mitä tietoja Tevella on hänestä kerännyt; b) vaatia tietojensa poistamista c) kieltää Tevellaa käsittelemästä henkilötietojansa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla Tevellaan yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.