Tietosuojaseloste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste Tevella Oy:n asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaselostetta sovelletaan verkkosivuihimme, markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon sekä tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin liittyvään henkilötietojen käsittelyyn.

 

Rekisterinpitäjä 

Tevella Oy 

Y-tunnus 2575744-8 

Pihkanokankatu 6, 33900 Tampere 

asiakaspalvelu@tevella.fi

puh. 03 380 5300

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö 

Lasse Laksola 
asiakaspalvelu@tevella.fi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • tuotteiden ja palveluiden toimittaminen, asiakasasiakassopimusten tekeminen sekä tilausten hoitaminen (sopimussuhde tai sen valmistelu, oikeutettu etu)
 • asiakaspalvelu ja -viestintä sekä asiakastyytyväisyyskyselyt (oikeutettu etu, sopimussuhde) 
 • laskutus, luottopäätökset ja saatavien perintä (oikeutettu etu)  
 • tilastointi ja siihen perustuva toiminnan arviointi ja kehittäminen (oikeutettu etu) 
 • markkinointi, mukaan lukien markkinatutkimukset, tapahtumat, muu
  markkinoinnin edistäminen ja analyysit sekä tilastoiden tuottaminen ja
  markkinoinnin tehon mittaaminen (oikeutettu etu) 
 • suoramarkkinointi, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi ja
  puhelinmarkkinointi sekä mainonnan ja markkinoinnin suunnitteleminen ja tehokkuuden mittaaminen sekä henkilötietojen yhdistäminen ja päivittäminen suoramarkkinointitarkoituksiin (oikeutettu etu)
 • sidosryhmäsuhteiden hoitaminen sekä alihankinta ja palveluntarjoajien
  kanssa tehtävä yhteistyö (oikeutettu etu, sopimussuhde tai sen valmistelu)
 • verkkosivustomme ja muiden palveluidemme käyttäjäkokemuksen
  parantaminen ja käyttäjäliikenteen seuranta (suostumus)
 • sisäinen raportointi ja muut hallinnolliset toimenpiteet (lakisääteisen
  velvoitteen noudattaminen)
 • takuu- ja virhevastuuasioiden hoitaminen sekä reklamaatioiden käsittely ja oikeudenkäynti- ja viranomaismenettelyiden hoitaminen (lakisääteisen velvoitteen noudattaminen)
 • väärinkäytösten estäminen ja niiden tutkinta, sekä tietoturvan, henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuden varmistaminen (oikeutettu etu)
 • muiden lakisääteisten velvollisuuksien (esim. kirjanpitoon ja verotukseen liittyvät toimet) sekä raportointivelvollisuuksien hoitaminen (lakisääteinen velvoite)

Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, arviomme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidylle ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etua. Annamme pyynnöstä lisätietoja oikeutettuun etuun perustuvasta henkilötietojen käsittelystä.

Käsiteltävä tietosisältö 

Voimme käsitellä seuraavia tietoja: 

 • etu- ja sukunimi* 
 • sähköpostiosoite* 
 • puhelinnumero
 • organisaation nimi* ja henkilön asema organisaatiossa
 • organisaation toimitus- ja laskutusosoite*
 • organisaation tilaus- ja laskutushistoria* 
 • IP-osoite, laitetunniste 
 • yhteydenpitohistoria sähköpostissa, chatissa ja puhelimessa
 • markkinointiin liittyvät tiedot
 • tapahtumien järjestämisen yhteydessä saadut tiedot (esim. tiedot ruokavaliosta)
 • asiakastyytyväisyystutkimukseen liittyvät tiedot

* Merkityt tiedot ovat välttämättömiä sopimuksen täyttämiseksi.

Tietolähteet 

Henkilötiedot kootaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista lähteistä ja muista mahdollisista julkisista tietolähteistä sekä asiakkaalta itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää myös erilaisia palveluntarjoajia ja muita kolmansia tahoja, kuten teknisten ratkaisujen tai palvelintilan tarjoajia tai kirjanpito- ja taloushallinnon palveluntarjoajia. Huolehdimme henkilötietojen käsittelyssä käyttämiemme tahojen kanssa tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille lainsäädännön tai viranomaisen velvoittamissa tilanteissa taikka väärinkäytösten selvittämiseksi, sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan oikeudenkäyntien tai vastaavien oikeudellisten menettelyiden yhteydessä.

Mikäli rekisterinpitäjä on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, voidaan henkilötietoja luovuttaa järjestelyn osapuolille tai järjestelyssäavustaville tahoille.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen vastaanottajista.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tevella saattaa luovuttaa henkilötietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle tämän tietosuojaselosteen mukaisten tarkoitusten toteuttamiseksi ainoastaan sellaisille yhteisöille, joiden osalta Tevella on varmistanut riittävän tietosuojan tason sopimuksin, kuten Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen, tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin ja käytettyihin suojamekanismeihin liittyen.

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin ne ovat asiakkuuksien- tai sidosryhmähallinnan kannalta merkityksellisiä. Henkilötietojen ajantasaisuus tarkistetaan viiden vuoden välein, jolloin tarpeettomat tiedot poistetaan.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Henkilötietoja säilytetään voimassa olevin virusohjelmin varustetuissa salasanasuojatuissa järjestelmissä. Tietojen tulostamista vältetään, ja jos tietoa on tulostettu, se tuhotaan tietoturvallisella tavalla käytön jälkeen. Pääsyoikeus henkilötietoihin on rajattu ainoastaan erikseen oikeutetuille tahoille. Henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista. 

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus päästä henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja sekä muut tietosuojalainsäädännön mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista. 
 • Oikeus henkilötietojen oikaisuun. Rekisteröidyllä on tietyin rajoituksin oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista tai poistamista. 
 • Oikeus henkilötietojen poistamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus
  tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti pyytää henkilötietojensa poistamista. Pyynnöstä poistamme henkilötiedot, ellei lainsäädäntö, taikka jokin muu tietosuojalainsäädännön mukainen soveltuva poikkeusperuste edellytä meitä säilyttämään henkilötietoja.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää tietyissä tilanteissa henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.
 • Oikeus henkilötietojen siirtämiseen. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeus koskee lähtökohtaisesti sellaisia henkilötietoja, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja joiden käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus tai sopimus, ja/tai joiden osalta käsittely suoritetaan automaattisesti.
 • Oikeus käsittelyn vastustamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus
  tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojen käsittelyä, mukaan lukien profilointia. Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän taikka kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina
  oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 • Oikeus peruuttaa suostumus. Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

Oikeuksien käyttäminen

Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla herää kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Voit lähettää rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse käyttämällä tässä tietosuojaselosteessa mainittuja yhteystietoja. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys voidaan tarkistaa ennen pyynnön käsittelemistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsääsäädännön vastaisesti. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan joutua muuttamaan ajoittain. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Uusin versio on saatavilla verkkosivuillamme. Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 20.9.2023.

 

Search engine powered by ElasticSuite